Bestuursinformatie

Dorpscentrum Spaarndam

Stichting

Het Dorpscentrum Spaarndam is geopend op 18 november 1978 en wordt in stand gehouden en beheerd door de Stichting Dorpscentrum Spaarndam, Deze stichting is opgericht op 10 oktober 1977. Bij de oprichting waren de gemeente Haarlem en de toenmalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (nu: Haarlemmermeer) nauw betrokken en is hun verdere betrokkenheid in de stichtingsstatuten geregeld. Volgens de statuten heeft de stichting een brede doelstelling. Deze luidt officieel:

“de oprichting en instandhouding, het beheer en de exploitatie van een gebouw (Dorpscentrum) dat voorziet in de behoefte aan geschikte ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel, recreatief en sportief terrein en op het terrein van de volksgezondheid alsmede voor bewegingsonderwijs en voor opvang van burgers bij calamiteiten, dit alles ten dienste van de Spaarndamse samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het registratienummer is: KvK 41222251.

De Statuten van de Stichting

Stichtingsbestuur

Groepsfoto van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Spaarndam bestaat uit:
Hans van den Hoogen – voorzitter, Loes Balm – penningmeester, Rob de Vries – secretaris, Otto Wiegand – bestuurslid en vice-voorzitter, Maria Hoogland – bestuurslid, Marcella Riegen – bestuurslid en Isabel Dijkzeul – bestuurslid
Info: Hans van den Hoogen (hansvdhoogen@yahoo.com)

Het Huishoudelijk Reglement van het Dorpscentrum

Beleid Sociale Veiligheid

Het stichtingsbestuur heeft in bovenstaand document regels opgesteld om ongewenst gedrag binnen het Dorpscentrum Spaarndam te voorkomen en tegen te gaan. Bij ongewenst gedrag kan o.a. worden gedacht aan pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Het document is een beleidsstuk en handleiding over hoe er gehandeld moet worden bij verschillende vormen en gevallen van ongewenst gedrag. Het beleid is van toepassing op de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van het Dorpscentrum. Onder de vrijwilligers vallen ook de leden van het stichtingsbestuur.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Alle bestuursleden en medewerkers, alsmede vrijwel alle vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Vertrouwenscontactpersoon

Op basis van het sociale veiligheidsbeleid is de functie van een vertrouwenscontactpersoon (vcp) ingesteld. Dit is een onafhankelijke functionaris. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van het Dorpscentrum kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht wanneer zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren of menen te hebben ervaren. De vertrouwenscontactpersoon van het Dorpscentrum is Marry Brokking en zij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: vertrouwenspersoon@dcspaarndam.nl

Het Privacybeleid van de Stichting

WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Per 1 juli 2021 bestaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om wanbestuur, slecht financieel beheer, falend toezicht, misbruik van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen te voorkomen.
De Stichting Dorpscentrum Spaarndam voldoet aan de eisen gesteld in deze wet. Dit blijkt uit:
–  De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in de statuten is ook het bestuursmodel opgenomen.
–  Financiële afspraken en procedures zijn gemaakt en naleving wordt gecontroleerd.
–  Regelmatig vindt overleg plaats tussen de bestuursleden en de gebruikers. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
–  De jaarverslagen, zowel het financiële als het inhoudelijke, zijn beschikbaar via de website.
–  Verder is of wordt in de bestuursvergaderingen vastgesteld dat:
o Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen.
o De in de wet voorgestelde jaarlijkse aanwijzing van een (rechts)persoon die de stichting kan vertegenwoordigen mochten alle bestuursleden overleden of vertrokken zijn, wordt opgevolgd.
o De gewenste aanpassingen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging.

Beleidskader huurtarieven 2024

Voor het behandelen van verzoeken om ruimten binnen het Dorpscentrum te mogen huren, heeft het bestuur een beleidskader met tarievenlijst vastgesteld. Dit om zoveel mogelijk transparant te zijn over aan wie welke tarieven wanneer worden berekend. De aanvrager kan hiermee zelf nagaan welk tarief op hem of haar van toepassing is en hoe het beslissingsproces verloopt. Het bestuur wil hiermee bereiken dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld en geen ongerechtvaardigde uitzonderingen worden gemaakt. Meer informatie treft u aan in onderstaande documenten.

Jaarverslag en jaarrekening