Privacybeleid

Dorpscentrum Spaarndam

Stichting Dorpscentrum Spaarndam, gevestigd aan Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring (Bijlage 1, tevens gepubliceerd op de website van het Dorpscentrum Spaarndam). Het privacybeleid wordt in dit document beschreven.

1.Met welk doel worden persoonsgegevens in een bestand bewaard?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van de betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • de persoon te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • de persoon te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Stichting Dorpscentrum Spaarndam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

2.Wie binnen de organisatie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens?
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Spaarndam is verantwoordelijk.

3.Welke persoonsgegevens worden in het bestand opgenomen, is daar een overzicht van?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam verwerkt de persoonsgegevens doordat men gebruik maakt van onze diensten en/of omdat men deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

4.Worden er bijzondere persoonsgegevens bewaard (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat)? En welke wettelijke uitzonderingsregel is van toepassing?
Deze bijzondere gegevens worden niet bewaard.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als men ervan overtuigd is dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marloes@dcspaarndam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5.Hoe worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?

De personen worden geïnformeerd via een verwijzing naar de privacyverklaring op de website.

6.Wat is er geregeld voor personen om hun eigen persoonsgegevens in te zien?

Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting Dorpscentrum Spaarndam en heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar deze persoon of een andere door deze persoon genoemde organisatie, te sturen.

Men kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar marloes@dcspaarndam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van zijn of haar privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Stichting Dorpscentrum Spaarndam wil er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7.Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaar vanwege onze wettelijke verplichting.

8.Waar worden de persoonsgegevens bewaard
De gegevens worden bewaard in fysieke mappen, op de computer en in de Cloud.

9.Zijn er kopiën of wordt er een back-up van het gegevensbestand gemaakt en hoe wordt die bewaard?
Er wordt dagelijks een back-up gemaakt. Deze bestanden worden bewaard in de Cloud.

10.Welke maatregelen heeft de organisaties genomen om te voorkomen dat andere onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als men de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het beheer of via marloes@dcspaarndam.nl.

11. Wie binnen de organisatie hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens?
Beheer: Rob Vlaanderen, Marloes Wesseling
Administratie: Frans van Dijk
Bestuur: Sander Ruitenbeek, Aagje Compier

12.Is er een functionaris voor de gegevensbescherming in de organisatie?
Marloes Wesseling is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dorpscentrum Spaarndam. Zij is te bereiken via info@dcspaarndam.nl of marloes@dcspaarndam.nl.

13.Zijn er afspraken gemaakt met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken, is er een verwerkersovereenkomst?
Er zijn geen externe partijen die de persoonsgegevens van Stichting Dorpscentrum Spaarndam verwerken.

14.Worden er overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens gebruiken en staat daarin dat de bestanden na gebruik vernietigd worden?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

15.Heeft de organisatie een procedure opgesteld voor het melden van datalekken, en staat die op papier?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam hanteert de volgende procedure voor datalekken:
Datalekken worden indien noodzakelijk gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), via het meldloket datalekken.

16.Gebruikt de organisatie camerabeelden en hoe wordt daar mee omgegaan?
Stichting Dorpscentrum Spaarndam gebruikt camerabeelden voor het tegengaan van diefstal en voor de veiligheid van de bezoekers, personeel en andere aanwezigen. De personen worden hierover geïnformeerd door middel van bordjes. De beelden van 6 camera’s worden gedurende 8 dagen bewaard. Na deze termijn worden de camerabeelden vernietigd.